Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl

   Home      O PTBN      Statut PTBN

STATUT PTBN

Statut PTBN znowelizowany przez VI Walny Zjazd dn. 23 czerwca 2008 roku w Gdańsku - plik w formacie PDF  
 
Ze statutu PTBN

 §2

PTBN jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności, rozumianych jako dziedziny obejmujące problemy bezpieczeństwa wynikające z zagrożeń stwarzanych przez technikę i naturę oraz niezawodności w systemach człowiek-technika-środowisko.

§4

PTBN działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz ustawie o działalności pożytku publicznego. Posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku publicznego.

§8

Celami PTBN są:

 • Rozwój nauki i inżynierii bezpieczeństwa oraz niezawodności.
 • Integracja osób i zespołów zajmujących się bezpieczeństwem oraz niezawodnością na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem, działań praktycznych na rzecz świadomego i racjonalnego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności w odniesieniu do zagrożeń stwarzanych przez wytwory techniki i naturę, w tym szczególnie działań podejmowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Występowanie do odpowiednich organów państwowych i samorządowych z inicjatywami na rzecz prawidłowego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności, a w tym z inicjatywami natury legislacyjnej.
 • Upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej i z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz niezawodnością w społeczeństwie polskim oraz w odpowiednich środowiskach opiniotwórczych.

§9

PTBN dąży do realizacji swoich celów przez:

 • Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, uczelniami oraz instytucjami i organizacjami naukowymi i naukowo-badawczymi.
 • Inicjowanie i popieranie prac naukowych oraz wdrożeniowych z dziedziny bezpieczeństwa i niezawodności.
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz tworzenie baz danych, dotyczących: bezpieczeństwa i niezawodności jako dziedzin nauki i inżynierii oraz specjalności członków PTBN, realizowanych przez nich prac naukowych, wdrożeniowych, dydaktycznych i ekspertyz.
 • Rozpowszechnianie informacji i ułatwianie wymiany myśli oraz dokonań praktycznych z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności wśród specjalistów w tym zakresie.
 • Powoływanie zespołów specjalistów celem realizacji prac naukowo-badawczych, doradczo-konsultacyjnych, wdrożeniowych, ekspertyz, szkolenia i doskonalenia kadr w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności.
 • Krzewienie i popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie i niezawodności wśród członków Towarzystwa i zainteresowanych osób ze sfery administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwa wszystkich szczebli, przemysłu, transportu, handlu, rolnictwa, medycyny i usług, przez organizowanie lub współorganizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, zebrań, odczytów itp.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Inicjowanie publikacji w prasie i mediach audiowizyjnych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej za pomocą sieci komputerowych.
 • Współpracę z odpowiednimi międzynarodowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 • Podejmowanie wyodrębnionej lub niewyodrębnionej działalności gospodarczej w określonym zakresie, w celu uzyskania środków na działalność Towarzystwa.
 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.